ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಪೌರತ್ವ

ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಪೌರತ್ವ


ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು (5) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಪೌರತ್ವ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:

  • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ: ಯುಎಸ್ $ 500,000
  • ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರ: ಯುಎಸ್ $ 535,000
  • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು (2) ಇತರ ಅರ್ಹತಾ ಅವಲಂಬಿತರು: ಯುಎಸ್ $ 550,000
  • ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾ ಅವಲಂಬಿತ: ಯುಎಸ್ $ 25,000